Privacybeleid

Hond & Balans, gevestigd aan Kerkhofweg 115 7586AC Overdinkel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.hondenbalans.nl

Adres: Kerkhofweg 115, 7586AC Overdinkel

Kvk nummer: 77956761

E-mail: info@hondenbalans.nl

Telefoon: 06 16040212

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Hond & Balans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam

-Geslacht

-Geboortedatum

-Adresgegevens

-Telefoonnummer

-E-mailadres

-IP-adres

-Bankrekeningnummer

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, persoonlijk contact en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Hond & Balans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@hondenbalans.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Hond & Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Betaalgegevens: Voor het afhandelen van uw betaling

-Contactgegevens: Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-Dossiervorming. Voor een goede ondersteuning is het noodzakelijk om een dossier aan te leggen. In het dossier worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de ondersteuning en begeleiding door Hond & Balans.

-Hond & Balans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Hond & Balans neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hond & Balans) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Hond & Balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

-Vanwege belastingwetgeving dient bepaalde informatie zoals offertes en facturen gedurende 7 jaar bewaard te worden.

-Contactgegegevens zoals gedeeld via de website of telefonisch worden niet langer bewaard dan 1 jaar na het eerste contact als vanuit dat contact geen overeenkomst is gesloten.

-Gegegevens van bestaande klanten en dossiers worden niet langer bewaard dan 2 jaar na het laatste contact, tenzij er met u nadrukkelijk andere afspraken hierover worden gemaakt.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Hond & Balans deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

-Dossiergegevens: Kunnen worden gedeeld met andere behandelaars en/of verwijzers. Bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere begeleider of behandelaar. Dit alleen met uw expliciete toestemming.

-Persoonsgegevens: Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Hond & Balans blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen:

* Hostingspartij website>voor het doorgeven van uw gegevens uit het contactformulier op onze website en analyse van het websitebezoek.

* e-boekhouden.nl> Ons boekhoudprogramma voor het verwerken van offertes, facturering en betalingen om te voldoen aan onze wettelijk e fiscale administratie.

* Google analytics>voor de analyse van bezoekgegevens hondenbalans.nl

* Daarnaast kan Hond & Balans uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Hond & Balans maakt gebruik van technische cookies en maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service, zoals Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hond & Balans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@hondenbalans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Hond & Balans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Hond & Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@hondenbalans.nl