Wat is Topdog HondenSOVATraining?

Topdog HondenSOVAtraining is een socialevaardigheids- en weerbaarheidstraining voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een gecertificeerde psychosociaal hulphond als co-trainer. De training is ontwikkeld naar voorbeelden uit het Animal Assisted Therapy model.

Topdog beschikt over een methodische beschrijving en een wetenschappelijke onderbouwing. In 2007 heeft de Topdog HondenSOVAtraining  de innovatieprijs in de Geestelijke Gezondheidszorg gekregen voor de best uitgewerkte nieuwe methodiek. De training is Europees erkend als valide diergeleide interventie.

 

Waarvoor kan de training ingezet worden?

De training is geschikt voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen die het o.a. (extreem) lastig vinden om voor zichzelf op te komen of juist (extreem) snel met anderen in conflictsituaties terecht komen. De training kan voor verschillende doelen ingezet worden, zoals:

 • sociale vaardigheidstraining;
 • weerbaarheidstraining;
 • agressie-regulatietraining;
 • motivatietraining;
 • zelfinzicht-training.

Hoe gaat de training in zijn werk?

Tijdens de Topdog HondenSOVATraining leer je een hond te begeleiden, door ‘hondentaal’ en ‘hondengedragsregels’ te leren, zoals een ‘hondenfluisteraar’ doet.
Je wordt tijdens de training gecoacht om invloed uit te kunnen oefenen op de hond. Honden reageren op commando’s die een zelfverzekerde toon hebben en die op het juiste moment gegeven worden. Ze zijn ongehoorzaam en gaan klieren als je niet consequent bent, twijfelt, bluft en bij een gebrek aan sensitiviteit en contact. Bij voldoende overwicht gaat de hond zelfstandig handelen om jouw rust en welbevinden te vergroten. De inzichten en vaardigheden die je heb geleerd tijdens het werken met de hond ga je inzetten in je dagelijks leven.

De training kent twaalf bijeenkomsten van ongeveer één uur waarbij je veel actief bezig bent.

 

De trainingsopbouw:

Voorafgaande aan de training worden jouw persoonlijke doelen vastgesteld. De training bestaat uit drie fasen:

 • Startfase: Tijdens een kennismaking vindt een matching plaats met de Klikt het tussen jou en de hond? Bij de eerste drie bijeenkomsten wordt er voornamelijk gewerkt aan rust, met name ontspanning en het leren ‘lezen’ van hondentaal.
 • Werkfase: binnen de bijeenkomsten 4 tot en met 9 wordt de ontspanning verder uitgebreid en gewerkt aan de verbetering van jouw non-verbale communicatie in sociale situaties en het vermogen samen te werken. Halverwege de training worden jouw persoonlijke doelen besproken en eventueel bijgesteld.
 • Afsluitfase: tijdens de laatste drie bijeenkomsten worden er verbanden gelegd van het begeleiden van de hond naar sociale situaties in de omgang met mensen. Er is aandacht voor de transfer van het geleerde naar het leven van alledag. De relatie met de hond wordt afgebouwd. Aan het eind van de trainingen volgt een evaluatie van: de doelen, de praktische effecten en de inhoud van de training.

Heldere structuur:

De training heeft een logische opbouw en kent heldere doelen. Elke sessie heeft een vaststaande structuur:

Terugblik op de vorige sessie.

 • Wat gaan we deze sessie oefenen?
 • Instructie van de sessie. Daarbij wordt veel gebruikt gemaakt van beeldend materiaal.
 • Oefenen van de te leren gedragscomponenten zonder hond (droogoefeningen).
 • Korte pauze.
 • Oefenen met de hond.
 • Bespreken van ervaringen.

De algemene doelstellingen zijn:

 • De deelnemer vertoont vanuit rust, zelfverzekerd en expressief gedrag. Het zelfvertrouwen van de deelnemer is vergroot;
 • De deelnemer vertoont sociaal acceptabel en beheerst gedrag;
 • De deelnemer vertoont weerbaar gedrag;
 • De deelnemer maakt de transfer van de training met hond naar zijn of haar sociale leefomgeving;
 • In de omgang met mensen toont de deelnemer zelfvertrouwen, zelfbeheersing en expressiviteit in lichaamstaal, waardoor communicatie effectief verloopt;
 • Het concentratievermogen van de deelnemer is sterk vergroot.

De te verwachte effecten:

 • Depressie; de hond verleidt de deelnemer mee te doen in het ondernemen van actie. Je gaat je goed voelen door iets te ondernemen en daarmee verminder je het sombere gevoel.
 • Autisme; een hond is zeer geschikt om contact te maken. De hond zoekt contact, waarbij er weinig eisen gesteld worden aan de vorm waarop de deelnemer reageert op de toenadering. Dit in tegenstelling tot de eisen die worden gesteld bij mensen onderling.
 • Verlegenheid en faalangst; verlegen deelnemers hebben snel overwicht bij honden omdat hiervoor bij honden geen woorden nodig zijn. Je hebt rust, bedachtzaamheid en zelfverzekerde lichaamstaal nodig. Dit kunnen verlegen deelnemers heel snel leren. Een hond zorgt bij verlegenheid en faalangst voor succeservaringen en versterkt daarmee het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde.
 • Angst; een hond interpreteert angstig gedrag als spanning bij een roedelgenoot. Zij gaan zich clownesk gedragen om de spanning op te lossen. Angstige deelnemers worden afgeleid door dit clowneske gedrag. Zij kunnen in de omgang met een hond angst leren relativeren door plezier te hebben in de actie met de hond en de vrolijkheid en onbekommerdheid van het dier.
 • ADHD; beweeglijke deelnemers kunnen zich met een hond uitleven en ervaren dat de hond hier plezier in heeft. De enthousiaste houding van de hond en het eindeloze vermogen te spelen verhoogt het zelfgevoel en zelfvertrouwen.
 • Agressie; honden gaan pragmatisch met agressie om. Agressie hoort bij het leven. Honden zijn niet bang voor agressie en zij verwerpen het niet, ze gaan er mee om. Psychosociaal hulphonden beschikken over een groot scala gedragingen om agressie te remmen. Veel agressieve en impulsieve deelnemers gaan wel respectvol met dieren om. In deze omgang kunnen ze zachte gevoelens hebben en uiten waar dit in de omgang met mensen niet (altijd) lukt. Een hond kunnen begeleiden bevordert bij agressieve deelnemers zelfvertrouwen en eigenwaarde en bevordert enige basale zelfbeheersing.
 • Hechtingsproblematiek; door het voorwaardelijke karakter van de hond zal de deelnemer ervaren dat het makkelijk is om vertrouwen te leggen met een dier.
 • Psychotisch gedrag; honden herkennen extreme angst en spanning en zullen zich opwerpen deze op te lossen door actie te ondernemen. Zij verstaan echter de verbale uitingen niet en zullen daar ook niet op reageren.

Resultaatgericht:

De Topdog HondenSOVAtraining is uitermate resultaatgericht. Er worden resultaten bereikt die met andere vormen van hulp nauwelijks te bereiken zijn:

 • Brede doelgroep inclusief extreme zorgmijders.
 • Voor een brede groep mensen inzetbaar. Ieder die niet bang, of allergisch voor honden is, volgt de Topdog HondenSOVAtraining graag.
 • Kortdurend/projectmatig en effectief op langere termijn.
 • De training gaat relatief snel, is op korte termijn effectief (binnen 4 à 5 weken) en werkt door op langere termijn.

Slagingspercentage bij de Topdog HondenSOVAtraining:
Bij iedere vorm van hulp is het gangbaar dat 70% van de hulp effectief is; 30% slaat niet aan. Bij de mate van effectiviteit is er sprake een glijdende schaal van enige vooruitgang naar maximale vooruitgang.

Bij Topdog is het slagingspercentage 95%:

 • In 90% van de trainingen worden alle doelstellingen behaald, volledig effectief.
 • In 5% van de trainingen worden bijna alle doelstellingen gehaald, effectief.
 • In 5% van de trainingen is deze niet effectief, de hulpverlening is niet opgestart of er is geen match met de hond.

Met dank aan Mens & Hond Consultancy en Dafne Rademakers-Herstel op Poten.